01/ Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s obchodními podmínkami na základě přijaté objednávky objednatele na zhotovení díla.
02/ Zhotovitel odpovídá za technickou úroveň a kvalitu výroby díla.
03/ Zhotovitel je povinen před výrobou podkladů pro tisk (litografií) předložit objednateli (pověřené osobě objednatele) dílo k provedení korektury.
04/ Při nedodržení smluveného termínu dokončení díla zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, za každý den prodlení.
05/ Objednatel předá zhotoviteli podklady a nezbytné informace pro zhotovení díla a provede prostřednictvím pověřené osoby příslušné korektury díla v dohodnutých termínech.
06/ Objednatel odpovídá za obsah a kvalitu předaných podkladů nebo informací nezbytných pro zhotovení díla předaných objednatelem. Neodpovídá-li zjevně kvalita těchto podkladů nebo informací požadavkům na technické zpracování díla musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit objednatele při jejich převzetí.
07/ Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli vícenáklady vzniklé mu při zhotovení díla z nekvalitních podkladů nebo informací nebo nekvalitně provedené korektury.
08/ Objednatel se zavazuje převzít dílo v místě a ve lhůtě podle objednávky (a to nejpozději do 3 dnů od takto stanovené lhůty). Pokud nebylo ujednáno jinak, je místem plnění dodávky sídlo zhotovitele.
09/ Cena každého objednaného díla se stanoví dohodou výpočtem na základě cen podle ceníku zhotovitele.
10/ Pokud nebylo ujednáno jinak, je cena dodávky splatná do 14 dnů ode dne odeslání faktury zhotovitelem objednateli, nebo ode dne převzetí faktury objednatelem. Den odeslání faktury zhotovitelem se do této lhůty nezapočítává. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury se zavazuje odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z celé fakturované částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení fakturované částky.
11/ Případnou reklamaci je odběratel povinen uplatnit při prohlídce díla, kterou je povinen uskutečnit při převzetí díla, nejpozději však do 14ti dnů po převzetí zboží.
12/ Vztahy mezi smluvními stranami těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem.

3.7.2002